گزارش تصویری از غرفه بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور کرمانشاه با حضور دانشجویان جدیدالورد